Promocija umetnosti kao sredstva za društvenu promenu

Podstičemo okupljanje i razmenu među umetnicima i omladinskim radnicima, organizujemo radionice, treninge, tribine i javne razgovore, sa ciljem da u obrazovanju i omladinskom radu ohrabrimo korišćenje umetnosti kao alata za društvenu promenu.

Projekti

Organizacija treninga za nastavnike, omladinske radnike i radnice i druge aktere koji dolaze iz sfere formalnog i neformalnog obrazovanja

Art Aparat sarađuje sa školama i organizacijama u celoj Srbiji. Radionice i treninzi koje sprovodimo imaju za cilj da kod volontera, omladinskih radnika, nastavnika i drugih aktera u oblasti formalnogi neformalnog obrazovanja pomognu razvijanje interkulturalnih kompetencija, mapiraju postojeće probleme u zajednici i ponude neka od rešenja, koristeći umetnost. 

  • Neke od tema koje obrađujemo na radionicama:
  • Kako pristupiti radu sa manjinama i sa pripadnicima osetljivih društvenih grupa
  • Kako negovati interkuturalnost u grupi
  • Koje muzičke alate možemo da koristimo, čak i ako nismo muzičar/ka
  • Metodologija rada sa decom i mladima koji neredovno ili uopšte ne pohađaju školu. 
  • Kako u svojoj okolini promovisati jednakost na način na koji to uključuje sve ljude i koji stvara solidarnost i prijateljstvo umesto novih podela

Divan hub

Philopolitiks. Cilj projekta je povezivanje umetnika koji koriste umetnost kao alat za društvene promene, promocija primenjenih umetničkih praksi, jačanje saradnje između obrazovnih institucija i organizacija civilnog društva i promovisanje umetnosti kao sredstva za podsticanje promena.

Da bismo postigli ove ciljeve, organizujemo radionice, okrugle stolove, javne događaje i objavljujemo različite sadržaje. U prvoj fazi projekta, nastala je i brošura koja promoviše umetnost kao alat za društvenu promenu. Trenutno je projekat u drugoj fazi, tokom koje će se kulturna razmena proširiti i uključiti razmenu između umetnika iz Srbije sa umetnicima iz regiona i Evrope